ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ
SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Kupuj Zottarellu v Tescu a vyhraj jeden z mobilov Apple iPhone 8.“
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže s názvom „Kupuj Zottarellu v Tescu a vyhraj jeden z mobilov alebo tabletov Samsung.“ (ďalej iba „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu ku spotrebiteľom. Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné jedine s písomným súhlasom spoločnosti ZOTT, s.r.o. a spoločnosti CPP Promo house s.r.o.
1. Usporiadateľ a Organizátor
Usporiadateľom súťaže je ZOTT s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 333 628, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 106131/B
Organizátorom súťaže je CPP Promo house, s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava, IČO:51 046 318, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 123335/B, (ďalej iba „Organizátor“).
2. Trvanie súťaže
Súťaž prebieha v období od 30. 7. 2018 do 2. 9. 2018, (t.j. 31 kalendárnych dní) v predajniach Tesco na území Slovenskej republiky.
3. Kto sa môže zúčastniť súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode 9. tohto Štatútu, (ďalej iba ako „Súťažiaci“). V prípade súťažiacich mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu ako pre účasť v súťaži, tak aj pre prípadné prevzatie výhry.
4. Výrobky v súťaži
Súťaž sa vzťahuje na výrobky Zottarella, ktoré sú dostupné v predajniach Tesco.
5. Postup súťaže
Súťažiaci sa zapojí do súťaže zakúpením akýchkoľvek súťažných produktov v minimálnom množstve 3 kusov na predajniach Tesco a zaregistrovaním údajov z pokladničného dokladu.
Súťažné pokladničné doklady je potrebné odkladať pre následnú kontrolu, ktorá prebehne u vyžrebovaných výhercov.
Vyššie uvedené údaje je možné zaslať do súťaže registráciou pokladničného dokladu na web stránke www.zottarellasutaz.sk
Vytvorenie konta a registrácia údajov pomocou web stránky www.zottarellasutaz.sk
Súťažiaci na web stránke www.zottarellasutaz.sk registruje pokladničný doklad zadaním potrebných údajov Meno, Priezvisko, Adresa, Email, a Mobil.
Na zadaný email príde súťažiacemu potvrdenie o vytvorení konta.
Po prvom zaregistrovanom pokladničnom doklade môže súťažiaci jednoduchým spôsobom zadávať potrebné údaje zo svojich pokladničných dokladov a zapájať sa do súťaže len zadaním svojho telefónneho čísla
Ak si súťažiaci nechce odkladať pokladničné doklady, môže využiť možnosť jeho nahratia a archivácie na web stránke www.zottarellasutaz.sk.
Pokladničný doklad stačí odfotiť alebo oscanovať a nahrať ho zo svojho zariadenia.
Následne kliknete na „Zaregistrovať pokladničný doklad“ a ten sa automaticky nahrá do systému.
Súťažiaci má vďaka kontu kompletný prehľad o svojich súťažných dokladoch.
V prípade neúspešného vloženia údajov alebo nahratia pokladničného dokladu je potrebné odložiť si daný doklad a kontaktovať Organizátora cez kontaktný formulár alebo pomocou tel. číslo infolinky, ktoré nájdete v sekcii „Infolinka“
6. Výhry a žrebovanie
Výhrami sa rozumejú nasledovné veci:
4x Mobilný telefón Apple iPhone 8 so 64 Gb pamäťou
Celkový počet výhercov je 4.
Žrebovanie výhercov prebehne každý týždeň raz v priebehu mesiaca august.
Výhercovia budú do 3 pracovných dní od vyžrebovania telefonicky alebo SMS správou kontaktovaní o výhre.
V prípade, ak výherca nevložil kópiu výherného pokladničného dokladu pri registrácii údajov, bude požiadaný o zaslanie tohto dokladu poštou na adresu ZOTT, P.O.BOX 15 , 821 05 Bratislava alebo na emailovú adresu cpppromo@cpppromo.sk.
Pokladničný doklad musí výherca zaslať najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia o výhre (rozhoduje dátum pečiatky na obálke).
Výhercovia budú taktiež zverejnení aj na web stránke www.zottarellasutaz.sk najneskôr do 3 pracovných dní od vyžrebovania.
Pre doručenie výhry je Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami povinný uviesť Organizátorovi svoje kompletné kontaktné údaje pri kontaktovaní.
Už zadané kontaktné údaje je možné zmeniť zaslaním nových údajov na emailovú adresu cpppromo@cpppromo.sk alebo na tel. čísle +421948 513 682 a to do 7 dní od oznámenia o výhre.
V prípade, že výherca nesplní podmienky kontroly výhra prepadáva v prospech „Usporiadateľa“.
7. Oznámenie a odovzdanie výhier
Pre oznámenie výhier bude použité telefónne číslo, s ktorým sa spotrebiteľ zapojil do súťaže.
Výherca výhry bude telefonicky kontaktovaný pre dohodnutie ďalších detailov jej prevzatia.
Výhra bude výhercovi odovzdaná Organizátorom na základe dohody s Usporiadateľom.
Organizátor môže podmienky odovzdania výhier kedykoľvek zmeniť.
Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami súhlasí s tým, že prevzatie výhry potvrdí osobne podpísaním preberacieho protokolu. Odmietnutie podpísania preberacieho protokolu znamená stratu nároku na výhru. V prípade zaslania výhier poštou, ako doklad o prevzatí bude slúžiť doručovací lístok.
Výherca nemá nárok na inú výhru od Usporiadateľa, než je uvedené vyššie, či na iné protiplnenie, a to ani finančné, zodpovedajúce hodnote výhry.
Usporiadateľ nezodpovedá za výhry, dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí taktiež vybavujú prípadné reklamácie a nesú plnú zodpovednosť za plnenie poskytnuté v rámci výhry.
Výhercovia sú povinní splniť si svoje daňové a odvodové povinnosti podľa aktuálnej platnej legislatívy Slovenskej republiky - Zákona o dani z príjmu 595/2003 Z.z. § 8 ods.1 písm. j) v platnom znení.
8. Propagácia súťaže
Zverejnenie a propagácia súťaže bude prebiehať formou vybraných POS materiálov na predajniach a pomocou promočnej web stránky. Kompletný štatút súťaže a výhercovia súťaže budú uverejnení na stránke www.zottarellasutaz.sk
9. Osobitné ustanovenia súťaže
Zamestnanci Usporiadateľa, Organizátora súťaže a Tesco, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti v súťaži vylúčení.
V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala je povinná túto výhru Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
Usporiadateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Usporiadateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie, či iné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude výhercom odovzdaná tak ako je popísané v tomto Štatúte. Usporiadateľ ani Organizátor súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže, či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Usporiadateľa súťaže.
10. Všeobecné podmienky
Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším nákupom súťažných produktov a zadaním nových údajov z pokladničného dokladu jedným z vyššie uvedených spôsobov.
Každý súťažiaci zapojením do súťaže zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto štatútom a úplnými pravidlami spotrebiteľskej súťaže „Kupuj Zottarellu v Tescu a vyhraj jeden z mobilov Apple iPhone 8“ v celom rozsahu s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojené. Usporiadateľ má právo vylúčiť, ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže, v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným jednaním, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý a to bez náhrady nákladov či škody, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu ZOTT P.O.BOX 15, Bratislava 821 05 do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané v úvahu. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné. Prípadné ďalšie informácie získa každý Súťažiaci na infolinke +421948 513 682 v pracovné dni od 9:00 hod do 17:00 hod alebo na emailovej adrese cpppromo@cpppromo.sk.
Záverečné ustanovenie
Tento Štatút je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre Usporiadateľa a Organizátora súťaže.
Každý kto preukáže právny záujem je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u Usporiadateľa prípadne Organizátora súťaže.
V Bratislave dňa: 10. 7. 2018  
Usporiadateľ súťaže: ZOTT s.r.o
Organizátor súťaže: CPP Promo house s.r.o.